REGULAMIN KONKURSU

FOODWIKI – NOWA ENCYKLOPEDIA KULINARNA, DZIĘKI KTÓREJ POZNASZ KUCHNIĘ CAŁEGO ŚWIATA!- KONKURS!

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „FOODWIKI – NOWA ENCYKLOPEDIA KULINARNA, DZIĘKI KTÓREJ POZNASZ KUCHNIĘ CAŁEGO ŚWIATA! KONKURS!”

Organizatorem konkursu jest:

Gym Hero Natalia Dusza, Trzciana 279, 36-071, Trzciana.

NIP: 5170343813, REGON: 181148535

Dane kontaktowe organizatora: info@gymhero.eu ; ul. Trzciana 279, 36-071, Trzciana.

Fundatorem nagród jest Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu internetowym firmy Gym Hero (adres profilu: www.life.gymhero.eu) w terminie od dnia 17 maja 2018 roku (od 16:00) do dnia 24 maja 2018 (do godz. 16.00). Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości dnia 24 maja 2018.

Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Portal Facebook nie ponosi wobec uczestników odpowiedzialności za działania Organizatora konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada dostęp do sieci Internet i aktywne konto w portalu com;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
c) nie jest pracownikiem Organizatora;
d) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora .
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi wykonać zadanie konkursowe pt: „ Gdybyś miała przez całe życie jeść tylko jedno danie z Foodwiki, które byś wybrała? Dlaczego?” Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod artykułem konkursowym na portalu Gym Hero Life lub pod postem z konkursem na fanpage’u Gym Hero. Komentarz musi mieć formę pisemną.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureatów w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Odpowiedzi konkursowe, nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych, lub naruszających dobra osobiste, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych treści o podobnej zawartości, celu lub skutkach. Odpowiedzi zawierające takie treści będą wykluczone z konkursu i usuwane.

Zgłaszając odpowiedź do konkursu uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem zgłoszonej odpowiedzi i że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do odpowiedzi. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nikt nie jest upoważniony do wykonywania autorskich praw majątkowych w jego imieniu, a udzielona odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.

Udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe na zasadach określonych w § 2 pkt. 2 jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i przenaszalnej licencji (dalej jako „Licencja”) do korzystania z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na pytanie konkursowe na następujących warunkach:

a) Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony i upoważnia do korzystania z niej na terenie całego świata;
b) Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi na pytanie na następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotnianie odpowiedzi techniką cyfrową i zapisu magnetycznego;

– publiczne wykonanie, wyświetlenie i wystawienie w sieci Internet, w tym w szczególności za pośrednictwem portalu Facebook i portalu Instagram www.instagram.com/gymhero_official

c) Uczestnik zezwala na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania jego dodatkowej zgody, opracowań odpowiedzi, w szczególności poprzez jej skrócenie i włączanie do innych utworów oraz na korzystanie z tak powstałych opracowań na polach eksploatacji wskazanych w pkt. b).
d) Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich w tym w szczególności na rozporządzanie opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w pkt. b).
e) Uczestnik upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu odpowiedzi oraz do decydowania o oznaczaniu odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika wedle swojego własnego uznania;
f) W przypadku gdyby odpowiedź na pytanie zawierała wizerunek Uczestnika udzielenie odpowiedzi uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wykorzystanie w zakresie określonym warunkami Licencji.
Organizator oraz portal Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator oraz portal Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu do strony przez administratorów portalu Facebook
3. NAGRODY – W konkursie zostanie wyłonionych 5 osob, które otrzymają po jednym voucherze do wykorzystania na portalu Pyszne.pl. Wartość każdego voucheru to 100 zł. Voucher nie musi być wykorzystany jednorazowo.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. W skład Komisji wejdą pracownicy Gym Hero. Komisja obraduje na posiedzeniach niejawnych, w których nie mogą brać udziału Uczestnicy konkursu.

Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy spełnili warunki zgodnie z § 2 pkt 2, a ich odpowiedź konkursowa zostanie uznana za najlepsze przez Komisję Konkursową. Odpowiedzi oceniane będą według następujących kryteriów:

a) Zgodność odpowiedzi z tematyką konkursu;
b) Kreatywność i oryginalność wypowiedzi;
c) Pomysłowa forma wypowiedzi;
d) Poprawność językowa wypowiedzi;
Nagrody otrzymają uczestnicy, których odpowiedzi zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Nagrody trafią do uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod artykułem konkursowym w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu. Zdobywcy nagród zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej wiadomością prywatną za pośrednictwem maila.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody Zdobywca powinien odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość prywatną w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W odpowiedzi konieczne jest wskazanie adresu pod który organizator może przesłać nagrody. Wysyłka nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi od Zdobywcy nagrody.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, w szczególności na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Gym Hero.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, a w przypadku Zdobywców nagród dodatkowo adresu na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numeru telefonu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest w dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i ubiegania się o nagrodę. Odmowa podania danych uniemożliwi organizatorowi weryfikację udzielonej odpowiedzi oraz przesłanie Nagród ich Zdobywcom.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu.

Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie Organizatorowi wniosku za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@gymhero.eu albo w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 Regulaminu.

5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontaktowy lub adres e-mail Organizatora w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu, a w wypadku Zdobywców Nagród, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Nagród.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz jak najdokładniejszy opis i uzasadnienie reklamacji. W przypadku reklamacji składanych drogą pisemną niezbędne jest również podanie adresu korespondencyjnego uczestnika.

Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich praw w drodze postępowania sądowego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

Regulamin dostępny jest na stronie Gym Hero Life ( LINK)

Nagród nie można wymienić na równowartość w gotówce.